Đơn giản

Google Drive – Cơ bản đến Nâng cao

Khóa học này cung cấp các hiểu biết và kỹ năng cần thiết nhất để thành thạo việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive giúp cho công việc cá nhân cũng như chia sẻ, làm việc cộng tác trở nên đơn giản, hữu ích và hiệu quả hơn. Đối tượng hướng […]

Scroll to top